Monday, December 30, 2013

ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರಾಷ್ಟಕಂ

This presentation is the result of a request from a friend. The Kannada script is presented by transliterating from a Devanagari script.

Any help you, the reader, can give to make the words correctly presented will be greatly appreciated.... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕಂಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಪಾದಾರವಿಂದೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೧ ।|

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿಂತ್ಯಮಾನಸ್ವರೂಪೆ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿವಿಜ್ಞಾನರೂಪೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನಂದ ರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೨ ।।

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ ಭಯಾರ್ತಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ಧಸ್ಯ ಜಂತೋ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವೀ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ವೀ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೩ ।।

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ಅರಣ್ಯೇ ರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶುತ್ರುಮಧ್ಯೇ ಜಲೇ ಸಂಕಟೇ ರಾಜಗ್ರೇಹೇ ಪ್ರವಾತೇ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವೀ ನಿಸ್ತಾರ ಹೇತುರ್ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೪ ।।

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ಅಪಾರೇ ಮಹದುಸ್ತರೇಽತ್ಯಂತಧೋರೆ ವಿಪತ್ ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾಂ ದೇಹಭಾಜಾಂ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವೀ ನಿಸ್ತಾರನೌಕಾ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೫ ।।

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ನಮಶ್ಚಂಡಿಕೇ ಚಂಡೋರ್ದಂಡಲೀಲಾಸಮುತ್ಖಂಡಿತಾ ಖಂಡಲಾಶೇಷಶತ್ರೋಃ ।
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ವಿಘ್ನಸಂತೋಹರ್ವೀ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೬ ।।

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ತ್ವಮೇಕಾ ಸದಾರಾಧಿತಾ ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯನೇಕಾಖಿಲಾ ಕ್ರೋಧನಾ ಕ್ರೋಧನಿಶ್ಥಾ  ।
ಇಡಾ ಪಿಂಗಳಾ ತ್ವಂ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡೀ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೭ ।।

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ನಮೋ ದೇವೀ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮನಾದೇ ಸದಾಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತ್ವಸ್ವರೂಪೇ  ।
ವಿಭೂತಿಃ ಸತಾಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ ।। ೮ ।।

... ♫ ♫ ♫ ♫ ...
ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾಂ ಮುನಿದನುಜವರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಪೀಡಿತಾನಾಮ್  ।
ನೃಪತಿಗೃಹಗತಾನಾಂ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾಂ ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ ।। ೯ ।।

।। ಇತಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರತಂತ್ರೇ ಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಆಪದುದ್ಧಾರಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।।

No comments: